Xin chào!

GOOdday được tạo ra bởi duy nhất một người là mình – một bà mẹ làm việc nhà “toàn thời gian” 😀

Tất cả các hoạt động và thí nghiệm trước khi thực hiện mình đều xem xét đến các yếu tố an toàn và thiết kế sao cho dễ hiểu. Phần giải thích dựa trên những kiến thức mình được học trước đây tại phổ thông và đại học, đủ để giải thích cho bố mẹ hiểu và cách hướng dẫn cho con hiểu. Mình không phải là nhà khoa học hay nhà giáo dục, chắc chắn sẽ không tránh khỏi sai sót nên nếu có góp ý gì bạn hãy để lại bình luận dưới đây nhé.

Lưu ý: ấn vào các tag ở đầu bài viết để xem thêm những thí nghiệm tương tự.

Nội dung bài viết và hình ảnh tại GOOdday family đều thuộc bản quyền của GOOdday family, bạn có thể chia sẻ để tham khảo nhưng vui lòng KHÔNG re-up lại dưới bất kì hình thức nào.

8 Replies to “Giới thiệu”

 1. Ηelloǃ
  Pеrhapѕ mу messаgе іs tоо spесіfic.
  Βut my oldеr sіstеr found a wondеrful man herе аnd theу hаve а grеаt rеlаtіonѕhip, but what about mе?
  Ι аm 23 уeаrѕ оld, Аlena, frоm the Czесh Reрublic, knоw Еngliѕh lаnguage alѕо
  Αnd… bеttеr to sау іt іmmediatеlу. I am bіsexuаl. Ι am not ϳealouѕ оf аnother wоmаn… еѕpесially іf we mаke lovе togеther.
  Ah уеѕ, Ι coоk vеrу tastуǃ аnd Ι love nоt onlу cоok ;))
  Im real girl аnd lооkіng for ѕеriouѕ аnd hot relationshір…
  Αnуwaу, уоu сan fіnd mу prоfilе here: http://pfiradbeposer.ml/topic-31770/

 2. Hеllo аll, guyѕ! Ι knоw, mу messаgе mаy be too specifіc,
  Βut mу ѕіster found nice mаn hеrе and thеу marriеd, ѕо how about mе?! 🙂
  Ι am 27 уеаrs оld, Μarіa, from Rоmanіa, I knоw Εnglish and German languagеѕ also
  Аnd… I hаvе spесіfiс dіѕeаѕe, namеd nуmphomаnіа. Ԝho knоw whаt іs thiѕ, сan underѕtand me (bеttеr to sаy it immediаtеly)
  Αh yеs, Ι cооk very tаѕtу! аnd I love not оnly coоk ;))
  Im rеаl gіrl, not рroѕtitute, аnd lооkіng fоr sеriоus аnd hot rеlаtionѕhіp…
  Аnywау, уou саn fіnd mу prоfile herе: http://ofinsolusupho.tk/itm-20516/

 3. Kênh của chị thực sự hay và hữu dụng ạ. Em rất mong kênh của mình sẽ phát triển thật nhiều ạ. Rất tiếc vì 1 kênh hay và bổ ích như vậy chưa cho tính năng bình luận nhiều để tạo độ viral cho kệnh. Rất mong kênh ngày càng phát triển hơn ạ. Em cảm ơn chủ kênh rất nhiều.

 4. Я могу поделиться своим мнением о покупке кондиционера в Ростове-на-Дону у компании Теххолод.
  Плюсы:
  Большой выбор кондиционеров различных марок и моделей.
  Квалифицированные специалисты помогут подобрать оптимальный вариант для вашего дома или офиса.
  Компания предоставляет гарантию на кондиционеры и выполняет гарантийный ремонт.
  Цены на кондиционеры в Теххолоде являются одними из самых низких на рынке.
  Установка и настройка кондиционера происходит быстро и качественно.
  Минусы:
  Некоторые модели кондиционеров могут быть не доступны в наличии и придется ждать доставку.
  При заказе через Интернет возможны задержки в обработке заказа. Смотри купить сплит систему в ростов цена.
  В целом, я остался доволен покупкой кондиционера в компании Теххолод. Они предоставили качественный товар и услуги по установке и настройке, а также гарантируют защиту прав потребителя. Рекомендую данную компанию всем, кто ищет надежного поставщика кондиционеров в Ростове-на-Дону.

 5. Hi!
  Experience the excitement of investing with binary options trading! Our platform offers a wide range of assets, fast trades and secure transactions, with returns as high as 900%. Start your journey to financial freedom with just $10.

  Earn every minute without limit of $100, $500, $1,000, with a minimum bet of $1.
  Instant withdrawal!!!

  WARNING! If you are trying to access the site from the following countries, you need to enable VPN which does not apply to the following countries!
  Australia, Canada, USA, Japan, UK, EU (all countries), Israel, Russia, Iran, Iraq, Korea, Central African Republic, Congo, Cote d’Ivoire, Eritrea, Ethiopia, Lebanon, Liberia, Libya, Mali, Mauritius, Myanmar, New Zealand, Saint Vincent and the Grenadines, Somalia, Sudan, Syria, Vanuatu, Yemen, Zimbabwe.
  Sign up and start earning from the first minute!
  https://trkmad.com/101773

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.